Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
KTO JE OBYVATEĽ MESTA A AKÉ SÚ JEHO PRÁVA A POVINNOSTI
Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. Obyvateľ mesta, zúčastňujúci sa na samospráve má svoje práva i povinnosti.

Má právo najmä:
 • voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánov samosprávy mesta
 • hlasovať prostredníctvom miestneho referenda o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, ako i zasadnutiach mestského zastupiteľstva a vyjadrovať na nich svoj názor
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
 • používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny, ako aj svojho majetku nachádzajúceho sa na území mesta
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze
Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný najmä:
 • ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta
 • podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste
 • pomáhať pri udržiavaní poriadku v meste
 • poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie
Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou a to zabezpečením prístrešia, stravy alebo inej materiálnej pomoci.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.