Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
Primátor mesta
Poštová adresa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Funkcia: Primátorka mesta
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Macháčková
Sídlo, posch., č. kanc.: Mestský dom,2. posch., č. 205
Telefón: 51 79 102, 542 69 41
e-mail: primator@prievidza.sk

Je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou, volia ho obyvatelia v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátor mesta je štatutárnym zástupcom mesta v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a pracovno-právnych vzťahoch jeho zamestnancov. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Primátor mesta:
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a spolu s prednostom mestského úradu podpisuje uznesenia
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
 • prijíma podnety a návrhy občanov, organizácií a inštitúcií, ako aj právnických osôb pre udeľovanie ceny primátora mesta, ceny mesta Prievidza a čestného občianstva (ktorého udeľovanie upravuje štatút mesta)
 • primátor mesta nie je oprávnený hlasovať, pretože nie je členom mestského zastupiteľstva
Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak:
 • sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné
 • uznesenie pred rozhodnutím jeho pozastavenia prerokuje v mestskej rade, ktorá je vo vzťahu k nemu poradným orgánom
 • ak je výkon uznesenia primátorom pozastavený z dôvodu, že bolo pre mesto zjavne nevýhodné, môže ho zastupiteľstvo zrušiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
Primátor mesta môže byť odvolaný z funkcie ak:
 • je jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť na výkon dlhodobá, presahujúca spravidla šesť mesiacov
 • nezvolá rokovanie mestského zastupiteľstva viac ako štyri mesiace
 • dlhodobo alebo hrubo opakovane zanedbáva povinnosti primátora a tým vznikajú vážne nedostatky v správe mesta, v nakladaní s majetkom mesta a vo finančnom hospodárení mesta
 • odvolanie požaduje petícia skupiny obyvateľov mesta v počte 30 % oprávnených voličov
Počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti na výkon funkcie ho zastupuje zástupca primátora, ktorému okruh činností a úkonov pri zastupovaní určuje mestské zastupiteľstvo.

Zástupca primátora mesta

Funkcia: Zástupkyňa primátorky mesta
Meno a priezvisko: Helena Dadíková
Sídlo, posch., č. kanc.: Mestský dom,2. posch., č. 209
Telefón: 51 79 102, 54 22 647
E-mail: msu.sekprim@prievidza.sk

Zástupca primátora mesta je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorým bol na štyri roky zvolený do funkcie zástupcu primátora. Z jeho funkcie mu vyplývajú úlohy:
1. Počas prítomnosti primátora mesta:
 • podieľa sa na tvorbe, realizácii a kontrole rozvojových programov mesta
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektami pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta
 • zabezpečuje styk s poslancami, poslaneckými klubmi a výbormi volebných obvodov, postupuje pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom a organizačným zložkám mesta
 • podieľa sa na zabezpečovaní vydávania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov v súlade s VZN vrátane podpisovania platových výmerov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rokovaní MsZ, mestskej rady a komisií MsZ a koordinuje činnosť komisií, ich súčinnosť s mestskou radou a MsZ
 • koordinuje súčinnosť medzi mestskou radou a mestským úradom
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta
2. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:
 • vykonáva všetky úkony uvedené v bode 1
 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou MsZ a so zabezpečením chodu mesta
 • v majetkovo-právnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv, dohôd, zúčastňuje sa na rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní, spracovávaní podkladov - nie je oprávnený zmluvy, prípadne dohody podpisovať
 • v pracovno-právnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov
 • k pracovno-právnym úkonom - nie je oprávnený podpisovať právne úkony ohľadom vzniku či zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru
Oddelenie pre strategický rozvoj mesta

Oddelenie patrí priamo do riadiacej pôsobnosti primátora mesta. Zabezpečuje prípravu, riadenie a implementáciu projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj z iných zdrojov. Vyjadruje sa takmer ku všetkým podstatným rozvojovým projektom mesta.

Funkcia: Vedúci oddelenia
Sídlo, posch., č. kanc.: Mestský dom
Telefón: 5422 380

Sekretariát primátora mesta - msu.sekprim@prievidza.sk

Je výkonným a organizačným útvarom primátora mesta. Jeho činnosť riadi riaditeľ sekretariátu, ktorý je zamestnancom mesta a je podriadený priamo primátorovi mesta.
Sekretariát primátora plní úlohy v oblasti administratívno-technického zabezpečenia činnosti primátora mesta ako aj zástupcu primátora mesta. Zabezpečuje aj koordináciu činnosti v oblasti externej a internej komunikácie mesta.

Oraganizačnú štruktúrunájdete tu >>>

Riaditeľ sekretariátu
- riadi a koordinuje činnosť sekretariátu

Vedúca sekretárka
- zabezpečuje administratívny servis primátora a zástupcu primátora mesta
- kompletizuje harmonogram verejných zhromaždení (mítingov) primátora, poslancov a pracovníkov mestského úradu s občanmi v jednotlivých volebných obvodoch mesta
- organizačne zabezpečuje Stránkový deň primátora mesta (koná sa každý pondelok od 14:00 do 16:00 h)

Referent pre partnerské vzťahy
- zabezpečuje administratívny servis primátora a zástupcu primátora mesta
- organizačne zabezpečuje Stránkový deň primátora mesta (koná sa každý pondelok od 14:00 - 16:00 h)

Referent pre kultúru, občianske obrady a protokol
Referent pre kultúru, občianske obrady a protokol

- zabezpečujú protokolárne prijatia domácich i zahraničných hostí
- zabezpečujú prípravu a realizáciu občianskych obradov:
 • prijatie novonarodených občanov mesta - organizujú sa individuálne (každú sobotu) alebo kolektívne (vždy 3. piatok v mesiaci) uvítania do života. Ich súčasťou je odovzdanie darčeka a táto služba nepodlieha žiadnemu poplatku.
 • občianske pohreby - po vyplnení predtlačeného formulára (je k dispozícii u pracovníčok na č. dv. 217 a v Dome smútku Prievidza) a kompletizácii ďalších informácií zabezpečuje mestský úrad celý scénosled smútočnej rozlúčky, vrátane smútočnej reči. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vykonávajú príslušné obrady poslanci podľa vopred stanoveného harmonogramu, pričom existuje možnosť vlastnej voľby poslanca.
 • jubilejné svadby a životné jubileá - v obradnej sieni sa organizujú jubilejné svadby s príhovorom primátora alebo poslancov MsZ. Žiadosti sa uplatňujú u týchto pracovníčok, potrebné je poskytnúť údaje zo života (životné skúsenosti, životopis), ako podklady pre príhovor. Služba nie je spoplatnená. Sobáše je potrebné hlásiť na matrike, ktorá zabezpečí právne náležitosti uzavretia manželstva. Primátora alebo príslušného poslanca, scénosled, príhovor a účinkujúcich zabezpečia referentky pre občianske obrady a protokol.
- sekretariát prijíma žiadosti na povolenie používať mestský erb, ktoré schvaľuje primátor
- prijíma oznámenia o pripravovanom verejnom kultúrnom podujatí - oznamovacia povinnosť vyplýva zo zákona č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych podujatiach a vzťahuje sa minimálne na obdobie 7 dní pred konaním akcie. Oznamovacia povinnosť nepodlieha poplatkom.

Referát pre marketing a komunikáciu mesta
Vedúca referátua hovorkyňa mesta

- zabezpečuje komunikačnú stratégiu mesta, vykonáva úlohy v oblasti masmediálnej koncepcie mesta, v rámci ktorej spolupracuje s médiami na regionálnej a celoštátnej úrovni
- spolupracuje s poslancami mestského zastupiteľstva a výbormi volebných obvodov pri plnení úloh vyplývajúcich zo svojej funkcie
- pripravuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie MsZ, primátora mesta a ich poradné orgány a realizuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov mestskej samosprávy
- spolupracuje pri organizačnom zabezpečení volieb, referend
- spolupracuje s odbornými útvarmi mestského úradu, organizáciami zriadenými a založenými mestom, s organizáciami tretieho sektora a inými záujmovými skupinami na príprave a spracovávaní podkladov určených do vysielania mestského rozhlasu.
- realizuje zber, spracovanie a realizáciu požiadaviek od občanov mesta
- koordinuje činnosť Klientskeho centra
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.