Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Miestne dane
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach v znení doplnkov č. 1 až 6
Zverejnené 03.01.2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 86/2005 o miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnkov č. 1,2,3,4,5
Zverejnené 10.03.2010
Informácia pre daňových dlžníkov

Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta. Mesto však eviduje vysoký počet občanov a podnikateľov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto bude u takýchto daňových dlžníkov vykonávať úkony na zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci budú z uvedeného dôvodu znášať aj náklady exekučného konania.
Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011
  • Zaplatiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zaplatiť II. splátku dane za psa
  • Zaplatiť II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje


Miestne dane

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľnosti, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne mestu oznámiť, že im vznikla daňová povinnosť a daň zaplatiť. Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava ( najmä predmet daní, sadzby daní, lehoty, oslobodenia a pod. ) sú ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach. Za mesto ako správcu miestnych daní vykonáva túto činnosť odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb, oddelenie miestnych daní. Aktuálne mesto zaviedlo na svojom území tieto miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
U miestnych daní, ktoré zakladajú ročnú daňovú povinnosť je určená lehota 30 dní na písomné oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť fyzických a právnických osôb v kalendárnom roku ( ročná daň )
daň vznik zmena zánik určenie dane splatnosť
daň znehnuteľnosti
  1. oznámiťdo 30 dní
  2. podať daňové priznanie do 31.1.
oznámiť do 30 dní oznámiť do 30 dní platobným výmerom I.splátka do 31.5 II.splátka do 30,9..
daň za psa oznámiť do 30 dní oznámiť do 30 dní oznámiť do 30 dní daňovník zaplatí sám podľa určených sadzieb I. splátkado 31.1. II.splátka do 31.7.
daňza nevýherné hracie prístroje oznámiť do 30 dní oznámiť do 30 dní oznámiť do 30 dní daňovník zaplatí sám podľa určených sadzieb I.splátkado 31.1. II.splátka do 31.7.


Ďalšie miestne dane sa platia za určité časové obdobie na základe povolenia vydaného mestom.
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len pre účel nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území mesta. Fyzické a právnické osoby sú povinné dobrovoľne písomne ohlásiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok v lehote 30 dní. Poplatok na príslušný kalendárny rok mesto vyrubuje platobným výmerom. Občanom sa platobný výmer doručuje priamo do domácnosti zamestnancami mesta. Splatnosť poplatku: I. splátka do 31.5., II. splátka do 31.7., III. splátka do 31.10. Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia môžu požiadať mesto o zavedenie množstvového zberu. .Za mesto vykonáva správu poplatku odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb, oddelenie miestneho poplatku. Podrobná právna úprava poplatku je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku sa podávajú do 31.10. za príslušný kalendárny rok.

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet mesta, poštovým poukazom cez poštu alebo priamo v pokladni na mestskom úrade a v klientskom centre.


Platby sú identiifikované podľa pridelených variabilných symbolov, preto je potrebné pri každej platbe uviesť správny variabilný symbol.

Čísla účtov: 16626382/0200 - pre platenie dane z nehnuteľnosti
9000098002/5600 – pre platenie dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.