Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Partnerské mestá
Družobné vzťahy mesta Prievidza boli do roku 1989 prispôsobené vtedajšiemu politickému systému. Družobné mestá schvaľovali stranícke a štátne orgány a boli odvodené od družobných vzťahov kraja a okresu. Do uvedeného roku malo mesto Prievidza formálnu družbu s mestom Novomoskovsk v ZSSR a Pásztó v MĽR. Po politických a spoločenských zmenách tieto vzťahy zanikli.
Výnimku v tejto etape tvorilo mesto Šumperk v Čechách, s ktorým bola podpísaná vzájomná dohoda a za roky spolupráce sa vytvorili neformálne vzťahy v širokom spektre života obidvoch miest (školstvo, kultúra, šport, orgány MsNV, múzeum a pod.). Žiaľ po roku 1989 sa kontakty prerušili, dochádzalo len ku sporadickej výmene informácií, mimo oficiálnych orgánov miest. K oživeniu partnerských vzťahov došlo v roku 2001 podpísaním "Dohody o vzájomnej spolupráci medzi mestom Šumperk a Prievidza." Najvýznamnejšie partnerské vzťahy s mestom Šumperk sa javia najmä v oblasti komunálnej správy a politiky.
Na jeseň v roku 1988, na podnet starostu mesta Ibbenbüren v Spolkovej republike Nemecko, došlo k podpísaniu dohody o partnerských vzťahoch s mestom Prievidza. Podpísaná dohoda zaradila mesto Prievidza medzi desať miest Slovenska, ktoré mali v tom čase povolené medzinárodné vzťahy s mestom v západnej Európe. Do novembra roku 1989 sa však spolupráca orientovala len na výmenu oficiálnych delegácií obidvoch miest. Plné rozvinutie partnerských vzťahov sa uskutočnilo až po nežnej revolúcii, kedy sa v plnom rozsahu dali aplikovať demokratické európske a svetové princípy spolupráce a partnerstva.
Vzťahy s mestom Ibbenbüren získali za roky existencie na intenzite, rozšírili sa do oblasti kultúry, školstva, podpory cestovného ruchu a plnenia európskeho programu "Leonardo da Vinci". Oficiálny rámec prerástli i neformálnymi vzťahmi medzi občanmi miest a je známe i jedno zmiešané manželstvo. Existujúci stupeň vzájomných vzťahov vytvára veľmi dobré perspektívy i pre ich ďalší rozvoj, pri zapájaní sa do projektov a programov EÚ a možnosti ďalšej spolupráce najmä v hospodárskej oblasti. Nevýhodou je relatívne veľká vzdialenosť - viac ako 1300 km a ešte stále trvajúca jazyková bariéra najmä strednej a staršej generácie.
Zo športových kontaktov medzi TJ Stavbár Prievidza (volejbal) a športovým klubom S3S v mestečku Luserna San Giovanni (Taliansko), ktorého mladí športovci v roku 1992 po prvý krát navštívili Prievidzu, sa od roku 1996 datuje aj oficiálny partnerský vzťah medzi oboma mestami.
Mesto Luserna San Giovani leží 52 km juhozápadne od mesta Turín na úpätí Álp v blízkosti hraníc s Francúzskom a má zhruba 7000 obyvateľov. Je centrom regiónu PIEMONT, ktorý je známy najmä ťažbou kameňa. Každý rok dochádza k výmenám športových delegácií, ktorých súčasťou sú i zástupcovia samosprávy partnerských miest.

Valjevo - Srbsko
Iniciátorom vzniku prvotných kontaktov medzi mestami Valjevo a Prievidza bolo koncom roka 2005 veľvyslanectvo vtedajšieho Srbska a Čiernej Hory. V roku 2006 došlo k vzájomným výmenným návštevám vedení oboch miest a po konzultáciách a zhodnotení bola z oboch strán prejavená vôľa uzatvoriť písomnú zmluvu o spolupráci. Táto bola slávnostne podpísaná 18. mája 2007 v našom meste.
Mesto Valjevo leží v centrálnej zóne Srbska, sto kilometrov juhozápadne od Belehradu v údolí Kolubara. Má viac ako 60 000 obyvateľov a patrí medzi rozvinuté mestá krajiny. Prvá písomná zmienka o jeho existencii je z roku 1393. Najväčšími zmenami prešlo v druhej polovici 20. storočia. Je ekonomickým, administratívnym, kultúrnym a vzdelávacím centrom regiónu.

Jastrzebie Zdroj – Poľsko
Sprostredkovateľom k nadviazaniu užších kontaktov Prievidze s poľským mestom bol nemecký Ibbenburen, ktorý má s Jastrzebie Zdroj už niekoľko rokov uzatvorenú zmluvu o partnerskej spolupráci. Všetky tri mestá – Prievidza – Ibbenburen – Jastrzebie Zdroj – spája predovšetkým blízkosť k baníckym tradíciám, keďže aj mesto Jastrzebie Zdroj je známe ťažbou kvalitného čierneho andezitu. Zmluvu o partnerskej spolupráci podpísali predstavitelia Prievidze a Jastrzebie Zdroj Ján Bodnár a Marian Janecki 15. mája 2009, na úvod Prievidzských mestských dní 2009 za účasti delegácií všetkých partnerských miest a členov Mestskej rady v Prievidzi.
Mesto Jastrzebie Zdroj leží v južnej časti Horného Sliezska, len 20 kilometrov od hraníc s Českou republikou a má 100 000 obyvateľov. Na jeho území sa nachádzajú najväčšie zásoby koksovateľného uhlia v Poľsku, ktoré sa ťaží v troch baniach Jastrzebskej uhoľnej spoločnosti. Jastrzebie Zdroj je mladým mestom s vyspelou infraštruktúrou, bohaté na zeleň, športové a kultúrne zariadenia.

Velenje – Slovinsko
Podpisom dohody o partnerskej spolupráci získala metropola hornej Nitry už šiesteho zahraničného partnera. K podpisu dohody medzi predstaviteľmi oboch miest, županom mesta Velenje Srečkom Mehom a primátorom Prievidze Jánom Bodnárom, došlo v polovici septembra t.r. na pôde slovinského partnera. Vedenie mesta Velenje si na túto udalosť vybralo mimoriadnu príležitosť – oslavy 50. výročia založenia mesta. Mestské práva mu boli udelené 20. septembra 1959. Prvé písomné kontakty medzi Prievidzou a slovinským mestom Velenje vznikli na základe iniciatívy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky už v roku 2005.
Velenje je piate najväčšie mesto v Slovinsku, nachádzajúce sa 60 km severovýchodne od Ľubľany. Nachádza sa na rozlohe 83,5 km2 a žije v ňom viac ako 33 tisíc obyvateľov. Priemyselno-ekonomické zázemie mesta tvorí uhoľná baňa a známa fabrika na výrobu domácich spotrebičov Gorenje. Mesto sa do moderného urbanistického celku vyvíjalo na pôvodných obydliach baníkov, ktorí trávia polovicu dňa v podzemí, preto architektúra mesta je plná svetla, zelene a slnka.

Úlohy mesta Prievidza v oblasti partnerských vzťahov:
  • centralizovať a viesť agendu partnerských vzťahov zachytávajúcu mesto Prievidza, jednotlivé zložky komunálnej správy, ako aj ostatné možné činnosti v oblasti medzinárodnej spolupráce,
  • aktívne vyhľadávať možnosti medzinárodnej spolupráce v rámci programov EÚ,
  • v rámci možností vyhľadávať, podporovať a metodicky napomáhať rozvoju medzinárodnej spolupráce najmä v oblasti tretieho sektoru,
  • vyhľadávať alebo po analýze využiť možnú programovú spoluprácu pre rozšírenie zmluvných partnerov najmä v susediacich krajinách,
  • pripravovať na úrovni vedenia mesta ročné a dlhoročné plány partnerskej spolupráce
    (určenie záujmových oblastí mesta),
  • regionálnou spoluprácou pripravovať podmienky na prezentáciu mesta a regiónu v súčinnosti so štátnou správou,
  • partnerskú spoluprácu orientovať na čo najširšie zapojenie obyvateľov, organizácií a inštitúcií na území mesta,
Osobitné postavenie v rámci medzinárodnej spolupráce zaujímal projekt N. E. W. S. ( North - East - West - South) podporovaný a financovaný holandskou vládou v rokoch 1992 - 2001, ktorý bol zameraný na trojstrannú spoluprácu miest Nijmegen - Prievidza - Masaya (Nikaragua).
Základné ideové východisko "Mysli globálne - konaj lokálne" bolo zamerané hlavne na pomoc nikaragujskému mestu Masay, na sprostredkovanie a zbližovanie rozdielnych kultúr a na podporu možnosti hospodárskych kontaktov. Ekonomické možnosti Holandska, vzdelanostná úroveň našich expertov a potreby občanov Masaye vyústili do konkrétnych programov, v rámci ktorých sa zrealizovali tieto aktivity: 1.rekonštrukcia klubov dôchodcov, 2.výstavba centra ochrany detí, 3.výstavba knižnice, 4.výstavba kanalizácie ulice, 5.urbanistická štúdia funkčného využitia územia, 6.projekcia katastra mesta Masaya, 7. prevencia kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.