Dnes je: 24. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Ján

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Sociálna pomoc
Odbor starostlivosti o občana

Odbor sa delí na tri pracoviská:
 • sociálne oddelenie
 • matričný úrad
 • evidencia obyvateľstva
Sociálne oddelenie
Úlohou sociálneho oddelenia je poskytnúť sociálnu pomoc občanovi, aby sa s jeho aktívnou účasťou zmiernila alebo prekonala jeho sociálna núdza. Oddelenie poskytuje sociálne poradenstvo teda odbornú činnosť zameranú na zisteniu rozsahu a charakter sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmerňovanie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

Oddelenie poskytuje tieto sociálne služby:
 • opatrovateľskú službu
 • prepravnú službu
 • organizovanie spoločného stravovania
 • starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • poskytnutie sociálnej pôžičky
Oddelenie poskytuje pomoc občanom v hmotnej núdzi poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Oddelenie za mesto plní povinnosti ako osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi.
Oddelenie vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti, rodiny a plnoleté osoby v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.
Oddelenie sa vyjadruje k spôsobu života občanov mesta, ktoré majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi.
Oddelenie poskytuje rodičovi dieťaťa, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a podľa VZN č. 89/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, Oddelenie poskytuje príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a podľa VZN č. 89/2006 o poskytovaní finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa,
Oddelenie vedi agendu bezdomovcov a zabezpečuje pohreby bezprístrešných občanov.
Oddelenie zabezpečuje bytovú agendu. Eviduje a aktualizuje žiadosti o pridelenie bytu a náhradného ubytovania. Eviduje žiadosti týkajúce sa prechodu nájmu bytu, podnájmu a spolunájmu bytu, výmeny bytu a žiadosti o trvalý a prechodný pobyt v mestských bytoch.
Oddelenie zabezpečuje osvedčovanie podpisov a fotokópií listín.

Matričný úrad
Vedie evidenciu:
 • uzavretých manželstiev
 • úmrtí
 • narodených detí.
Zabezpečuje:
 • zamatrikovanie uzavretia manželstva v cudzine
 • zamatrikovanie narodenia a úmrtia v cudzine
 • vydáva povolenie k zmene mena a priezviska
 • vystavenie druhotného matričného dokladu.
Evidencia obyvateľstva
Vybavuje:
 • prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu a zmenu pobytov
 • prihlásenie narodených detí k trvalému pobytu
 • potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte
 • potvrdenia k občianskemu preukazu pre 15 ročných
 • odhlásenie z trvalého pobytu na základe úmrtného listu
 • odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia
 • vypracovanie dožiadaní pre okresné súdy, prokuratúru, exekútorské úrady a políciu.
Zabezpečuje činnosť spojenú s voľbami.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce i kraja a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Charakteristickým znakom metódy je dôraz kladený na ... (po kliknutí sa zobrazí celý dokument)
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.