Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGÁNY SAMOSPRÁVY - Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
Orgánmi samosprávy mesta sú: mestské zastupiteľstvo a primátor. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi ďalej zriadilo poradné orgány: mestskú radu a komisie. Na výkon organizačných a administratívnych vecí mestského zastupiteľstva funguje výkonný orgán - mestský úrad.

Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) je zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie MsZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ. V Prievidzi tvorí zastupiteľský zbor 31 poslancov.

MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta a to najmä:
 • o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta (predaj, kúpa, bezplatný prenájom)
 • schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta
 • schvaľuje územný plán a koncepciu rozvoja mesta
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo poplatku
 • vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života mesta
 • určuje organizačnú štruktúru mestského úradu ako svojho výkonného orgánu
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, pracovný poriadok i rokovací poriadok MsZ
 • zakladá, zriaďuje, kontroluje a ruší príspevkové organizácie mesta a vymenúva ich riaditeľov
 • udeľuje čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny
Poslanci mestského zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní najmä:
 • na prvom zasadnutí MsZ zložiť sľub
 • zúčastňovať sa na zasadnutí MsZ a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení
 • dodržiavať organizačný a rokovací poriadok
 • obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov
 • na požiadanie informovať o svojej činnosti a činnosti MsZ
Poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávnení najmä:
 • predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
 • interpelovať primátora mesta a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
 • požadovať od riaditeľov mestských podnikov a ostatných právnických osôb vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
 • požadovať vysvetlenia a informácie od fyzických a právnických osôb, vykonávajúcich v meste podnikateľskú činnosť i vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie
Občania Prievidze môžu so svojimi pripomienkami, návrhmi a podnetmi kontaktovať poslancov vo svojom volebnom obvode, resp. zanechať odkazy na sekretariáte prednostu Mestského úradu v Prievidzi.

Zoznam výborov volebných obvodov si môžete pozrieť po kliknutí sem >>>

Každý výbor zverejňuje aktuálne informácie vo svojej informačnej skrinke.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta v zmysle schváleného plánu zasadnutí, spravidla raz za mesiac. Mimoriadne zasadnutie zvolá primátor mesta v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov MsZ. Rokovanie vedie primátor mesta. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli mesta aspoň tri dni pred zasadnutím MsZ, v prípade mimoriadneho zasadnutia aspoň 24 hodín pred jeho konaním. Zasadnutia MsZ sú verejné. Počas rokovania mestského zastupiteľstva je vyhradený čas - spravidla od 15. 00 hod do 16.00 hod - pre občanov mesta. V tomto časovom horizonte môžu občania mesta vyjadriť svoje pripomienky, požiadavky, návrhy a pod., určené pre primátora mesta, prednostu a poslancov mestského zastupiteľstva.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.