Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Prednosta mestského úradu
Prednosta MsÚ Prievidza MVDr. Norbert Turanovič

O funkcii prednostu MsU:

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčasňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
  • navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ
  • dbá na efektívnu organizáciu práce vedúcich odborov a oddelení MsÚ
  • zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu
  • zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých úsekov a oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky
  • zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta
  • dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
  • reaguje na interpelácie poslancov
  • navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ
  • stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov MsÚ a utvára im vhodné pracovné podmienky


Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, sekretariát prednostu úradu, Mestský úrad,1. posch., č. 105, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 517 91 50
E-mail: prednosta@prievidza.sk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.