Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Primátorka mesta Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková

Primator mesta Prievidza Vážení Prievidžania!

Do volebného boja o post primátora mesta som išla s plnou vážnosťou a vedomím, že sa dávam na neľahkú cestu. Nebolo to rozhodnutie chvíľkové a nebolo ani bezcieľne. Mám jasné predstavy o tom, ako chcem viesť toto mesto a som realista v tom, čo chcem dosiahnuť.

Dnešným dňom začína pre nás všetkých nová etapa života. Niektorí z nás toto prostredie, kde sa stretáva mestské zastupiteľstvo, dôverne poznajú. Naši noví kolegovia poslanci sa s ním budú postupne zoznamovať a zaúčať sa do tajov poslaneckej práce.

Na začiatku tejto pomyslenej štvorročnej cesty by som vás chcela ubezpečiť, že budem robiť rozhodnutia a aktivity súvisiace s mojim mandátom tak, aby smerovali k zlepšeniu života v tomto meste - tu - kde máme svoj domov.

To slovo domov má veľkú silu a hĺbku. Bola by som rada, aby sa sila tohto slova znásobila a aby sme sa všetci stali väčšími lokálpatriotmi vo vzťahu k nášmu mestu.

Chcem kontinuálne pokračovať v tom, čo pozitívne urobili traja moji predchodcovia – Ing. Miloš Souček, Ing. Ivan Vaňo a Ing. Ján Bodnár. Každý z nich dal tomuto mestu niečo, čo tu ostane.

Mojím nástupom do funkcie začína šieste obdobie činnosti samosprávy . História raz bude hodnotiť prínos tých, ktorí nosili na krku primátorské insígnie a držali v rukách to pomyslené žezlo vlády.

Bola by som rada, aby obdobie, ktoré dnešným dňom začíname, patrilo medzi éry, ktoré budú raz zapísané do kroniky mesta ako roky naplnené zmysluplnými činmi a správnymi rozhodnutiami.

Musíme sa všetci snažiť o to, aby sme aj my o ďalší krok posunuli naše mesto medzi úspešné samosprávy a medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť čistotou, pekným prostredím, bezpečnosťou a najmä spokojnými obyvateľmi. K tomu všetkému potrebujeme rozvahu, odvahu, chuť pracovať, potrebujeme dobré rodinné zázemie, zdravie a kúsok šťastia.

Každý s nás si buduje svoju cestu životom, je strojcom svojho šťastia a napĺňania osobných ambícií. Hľadať v práci primátora či poslanca len možnosť byť o stupienok vyššie ako tí, ktorí sú okolo mňa, je nesprávny pohľad na vec.

Každý z nás, ktorý sa podujal na toto poslanie, musí mať v sebe v prvom rade - pokoru. Musí mať pocit zodpovednosti a skutočnú vôľu odovzdať svoj um a schopnosti svojim spoluobčanom, svojmu mestu.

Celý svoj profesijný život som bola na seba prísna a taká zostanem aj naďalej. A preto budem prísna ale spravodlivá aj vo funkcii primátorky.

Budem robiť rozhodnutia a kroky, ktoré sa možno nie všetkým budú páčiť. Ale musím ich urobiť, pretože by som sa nemohla pozrieť do očí ľuďom, ktorým som tvrdila, že chcem zmenu a že znamenám zmenu.

Budem sa musieť postaviť tvárou tvár k ľuďom, ktorí nemajú radosť z môjho víťazstva, ktorí mi budú hádzať pod nohy polená a žiaľ aj takým, ktorí ma ešte aj dnes osočujú a podceňujú.

Možno som postavou malá a zdám sa zraniteľná. Ale vo vnútri som dostatočne zrelá a pripravená na to, aby som bojovala na tom pomyslenom vojnovom poli a so cťou vybojovala svoj boj.

Našťastie mám okolo seba ľudí, ktorí stoja pri mne a ktorí budú spolu so mnou niesť ťarchu zodpovednosti. Mám nesmierne šťastie, že mám usporiadanú rodinu a skvelého manžela, ktorý ma vo všetkom podporuje a je mojou životnou oporou.

Obraciam sa Vás, panie poslankyne a páni poslanci a vyzývam Vás k zodpovednosti. Sú medzi Vami takí, ktorí sa počas predchádzajúceho volebného obdobia priklonili aj k takým rozhodnutiam, ktoré neboli vždy prospešné tomuto mestu.

Chcem veriť, že prehodnotia svoje postoje, zmieria sa so skutočnosťou, že nevyhral ich favorit a budú zdravou opozíciou, ktorá má svoje opodstatnenie aj v komunálnej politike.

Obraciam sa na zamestnancov exekutívy mesta a ubezpečujem ich, že tam bude miesto pre tých, ktorí sú odborne spôsobilí vykonávať svoje povolanie so cťou, chápu svoju prácu ako poslanie a službu obyvateľom a nielen ako dobrý spôsob obživy.

Čo však nemôžem z tohto miesta sľúbiť je to, že všetko ostane po starom. Moje rozhodnutie urobiť dôsledný audit v exekutíve, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či spoločnostiach, ktoré mesto založilo na výkon svojich funkcií, je nemenné.

Všetko sa bude diať len so zámerom, aby sme hľadali rezervy a spôsoby, ako znížiť nákladovosť v meste pri zachovaní všetkého dobrého a prospešného, čo sa tu vybudovalo a udialo.

Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy o potrebe dofinancovania a je množstvo požiadaviek na rozpočet mesta.

V predvolebnej kampani som sa dotkla aj zmluvných vzťahov mesta a deklarovala som potrebu prehodnotenia niektorých výdavkov. Vyvolalo to vlnu nevôle a pritom nikto z dotknutých neprišiel za mnou a otvorene sa neopýtal, v čom vidím alebo vidíme rezervy alebo problémy.

Rozpočet mesta je daný príjmami a my musíme hľadať spôsoby a cesty, ako hospodárne nakladať s tým, čo nám do kasy príde. Nemôžeme míňať peniaze na neprimeraný aparát a nemať na chodníky, cesty, úpravu zelene, či verejné osvetlenie.

Bezproblémový chod samosprávnych funkcií musí byť našim spoločným cieľom. A popri tom musíme hľadať spôsoby, ako sa dostať ďalej, ako zabezpečiť rozvoj, ako vytvoriť lepšie podmienky pre podnikanie, šport, kultúru, či cestovný ruch.

Som si vedomá toho, že nemôžeme všade len šetriť. Nedá sa šetriť na vzdelávaní, ani na oblastiach, ktoré sú spojené so sociálnou starostlivosťou o tých, ktorí si nevedia pomôcť sami.

Solidárnosť je princíp, na ktorý určite nebudeme zabúdať.

Našu pozornosť si zaslúži aj kultúrne dedičstvo, ktoré tu máme a ktoré nám môže prinášať osoh spätne vďaka podpore cestovného ruchu.

No a v neposlednom rade chceme, aby nám neodchádzali z mesta obyvatelia a aby sme stabilizovali mladé rodiny. Tu nás čaká nesmierny kus práce – hľadať tých, ktorí prinesú do mesta pracovné príležitosti a tých, ktorí sa budú podieľať na zvyšovaní kapacity vhodného a dostupného bývania.

A tak by som mohla pokračovať a spomínať ďalšie oblasti života, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizmu, akým je mesto. Všetci sme jeho súčasťou. preto vyzývam všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zainteresovaní na vytváraní podmienok života v tomto meste, k zmysluplnej spolupráci.

Som otvorená dialógu a viem počúvať. Na druhej strane však nezabúdam a niektoré veci nechcem zabudnúť, pretože sú pre mňa mementom.

Odovzdávam sa môjmu mestu a chcem mu slúžiť s najlepším vedomím a svedomím. Prosím tých, ktorí to so mnou myslia dobre, aby mi pomáhali a ja verím, že ich nesklamem !

O funkcii primátora mesta:

Primátor mesta je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán mesta a predstaviteľ mesta.
Primátora mesta volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).
Funkcia primátora je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Primátor nie je zamestnancom mesta, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom mesta.
Funkcia primátora je monokratická. Primátor je členom mestského zastupiteľstva ale nie je volený zastupiteľstvom mesta. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.
Vzhľadom na dôležitosť funkcie primátora zákon upravuje možnú kolíziu záujmov primátora v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Preto je funkcia primátora nezlučiteľná s funkciou:
 • poslanca mestského zastupiteľstva,
 • zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom mesta v administratívnych vzťahoch.

Primátor mesta je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľ mesta. Postavenie primátora ovplyvňuje povinnosť mesta plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Primátor ako nezávislý predstaviteľ mesta nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami mesta.
Funkčné obdobie primátora končí zvolením a zložením sľubu nového primátora. Mandát primátora môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Primátor sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu primátora. Okrem iných dôvodov primátor stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Mestské zastupiteľstvo nemôže primátora odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní primátora, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Primátor vykonáva správu mesta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Úlohy primátora mesta vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení. Primátor:
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
 • môže pozastaviť výkon mestského zastupiteľstva.
Pri konštituovaní funkcie primátora mesta zákon kladie dôraz na skutočnosť, že primátor vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje mestské zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia mesta priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť mesta medzi primátora a mestké zastupiteľstvo.

Primátor mesta v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako mestské zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo sa primátor musí podriadiť rozhodnutiu mestského zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení ( §13 ods. 6) primátorovi mesta umožňuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia mestským zastupiteľstvom.
Dôležitým oprávnením primátora na zabezpečenie realizácie samosprávnych funkcií je ukladanie sankcii. Uloženie pokuty za porušenie nariadenia mesta alebo povinnosti nariadenej primátorom (v zmysle § 13 ods.8 zákona o obecnom zriadení) nezbavuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie plniť uložené povinnosti. Sankčné mechanizmy (pokuty, signalizácie, priestupkové konania) na fyzické osoby - nepodnikateľské subjekty sa realizujú využitím priestupkového zákona.

Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 6, Mestský dom, 2. posch., č. 205, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 51 79 100
E-mail: primator@prievidza.sk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.