Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
Mestská polícia
Adresa: Novackého č. 14, 971 01 Prievidza
Kontakty: 5111 520 - operačný pracovník, 159 - núdzové volanie bezplatné, msp@prievidza.sk

Úradné hodiny: (obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 - 12:45)
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 13:15

Náčelník: plk.JUDr. Marián Mikula
Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. Mestská polícia tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Toho na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Medzi hlavné úlohy MsP patrí:
  1. zabezpečovať verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
  2. spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov,
  3. dbať o ochranu životného prostredia v obci,
  4. dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  5. vykonávať všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  6. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  7. oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a riešenie ktorých nepatrí do pôsobnosti mesta,
  8. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
Mesto môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Mestská polícia zasahuje na základe vlastného zistenia alebo oznámenia od občana. Z tohto dôvodu bola zriadená tiesňová linka s telefónnym číslom "159". Na toto bezplatné tel. č. je možnosť 24 hodín denne nahlásiť akékoľvek porušovanie právnych predpisov. Oznámenia je možné podať aj písomne alebo ústne. Pri telefonickom oznámení, kedy je nutné, aby hliadka zasiahla okamžite, je potrebné uviesť svoje meno a adresu.
Činnosť Mestskej polície okrem úloh obsiahnutých v zákone 564/1991 Zb. o obecnej polícii obsahuje aj tzv. kriminálno-preventívnu a osvetovú činnosť. V rámci tejto činnosti sa pracovníci MsP zúčastňujú na besedách a prednáškach na všetkých druhoch škôl a predškolských zariadení.
Okrem týchto aktivít mestská polícia úzko spolupracuje s jednotlivými výbormi volebných obvodov, ktorí sa so svojimi problémami a podnetmi obracajú na jednotlivé výbory volebných obvodov. Viac informácií o organizačnej štruktúre a práci mestskej polície nájdete na stránke mesta Prievidza v časti " Občan" alebo priamo na www.msp-prievidza.sk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.