Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Zástupkyňa primátorky mesta
Helena Dadíková Zástupca primátora mesta Prievidza

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupkyňa primátorky mesta oprávnená vykonávať:
 1. Počas prítomnosti primátorky:
  1. podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácií rozvojových programov mesta,
  2. podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
  3. spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charitatívnymi, spoločenskými, kultúrnymi a športovými združeniami a podnikateľskými subjektami pri presadzovaní a ochrane záujmov mesta,
  4. zabezpečuje styk s poslancami, poslaneckými klubmi a výbormi volebných obvodov, postupuje pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom a organizačným zložkám mesta,
  5. podieľa sa na zabezpečovaní vydávania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov v súlade s VZN, vrátane podpisovania platových výmerov,
  6. spolupracuje pri zabezpečení rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ a koordinuje činnosť komisií MsZ, ich súčinnosť s mestskou radou a mestským zastupiteľstvom,
  7. koordinuje súčinnosť medzi mestskou radou a mestským úradom,
  8. zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách podľa pokynov primátora mesta,
  9. plní úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou,
  10. podieľa sa na zabezpečovaní agendy všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva.
 2. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta:
  1. Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky a práceneschopnosti resp. iného dôvodu:
   • vykonáva všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto ustanovenia,
   • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
   • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta,
   • v majetkoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony smerujúce k uzatvoreniu zmlúv resp. dohôd, t. j. zúčastňuje sa rokovaní, podieľa sa na zhromažďovaní a spracovávaní podkladov a pod., nie je oprávnený zmluvy prípadne dohody podpisovať,
   • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na zhromažďovaní údajov a podkladov k pracovnoprávnym úkonom, nie je oprávnený podpisovať právne úkony ohľadne vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru a pracovných činností vykonávajúcich mimo pracovného pomeru.
  2. Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcií v zmysle § 13b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vykonáva všetky funkcie primátorky mesta.


Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 6, Mestský dom,2. posch., č. 209, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 51 79 105, 54 22 647
E-mail: zastupcaprimatora@prievidza.sk
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.