Dnes je: 20. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Bernard

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM - KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO PRIEVIDZA (KaSS)
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE – sú organizácie, ktoré môže mesto zriaďovať v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení. Ich charakteristiku definuje zákon č. 583//2004 o rozpočtových pravidlách.

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO PRIEVIDZA (KaSS)
kontakty tu >>>

Organizácia bola zriadená mestom Prievidza ako príspevková organizácia. Zabezpečuje verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Poslaním je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta, sprístupňovať umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých a iné aktivity v oblasti kultúry.

Činnosť:
2. organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí a voľnočasových aktivít
 • kurzy (jazykové, praktické, odborné), minikurzy, odborné semináre
 • verejné produkcie - divadelné, filmové, hudobné a tanečné
 • výstavy - výtvarných diel, predmetov úžitkového umenia a ľudovej umeleckej výroby
 • kultúrno-spoločenské podujatia, slávnosti, prehliadky, súťaže a festivaly na mestskej, celookresnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni (Prievidzské mestské dni, MDD, Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, Country víkend, Dni dychovej hudby, Prievidzský jarmok, Memoriál Viery Nedeljakovej, Silvester na námestí; tradičné -Vynášanie Moreny, Stavanie mája a iné; spolupráca na podujatiach - Prievidza spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu a iné)
 • zájazdy na programy profesionálnych scén
 • rôzne formy spoločenských, prezentačných a zábavných podujatí (plesy, venčeky, firemné eventy, country bály, zábavy a diskotéky)
3. zriaďovanie a organizácia činnosti kolektívov záujmovej umeleckej činnosti a záujmových klubov
 • · spolupráca s Divadlom "A", Divadlom Shanti, s Tanečným klubom Viery Nedeljakovej, so súborom Vtáčnik, Malý Vtáčnik, s Miešaným zborom prievidzských učiteľov Rozkvet, s Tanečnou skupinou Čercheň, s Detským rómskym súborom Dugodrom, Detským folklórnym súborom Sýkorky, Folklórnymi skupinami Krovinky, Malinovec, Hájiček, so speváckymi skupinami Hrádok, Trávniček a Malinovec, hudobnými skupinami Spojený dychový orchester, Malý dychový orchester Hornonitrianka, Malá dychová hudba Prievidžanka, Country limit club, Čolo Band, Black Band
 • záujmové kluby zriadené KaSS - Filmový klub ´93
 • kluby pracujúce v priestoroch objektov KaSS v prímestských častiach (kluby dôchodcov, kluby žien, kluby mládeže, poslanecké kluby)
 • súvisiace služby - šitie a požičiavanie karnevalových a divadelných kostýmov
 • spolupráca s inými organizáciami a záujmovými združeniami (Regionálne kultúrne centrum, Hornonitrianske múzeum a Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna organizácia Matice slovenskej, MsKS v Bojniciach a iné)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávacej, programovej a propagačnej
 • propagačná, polygrafická, vydavateľská a reklamná činnosť vrátane prenájmu reklamných plôch
Činnosť KaSS zabezpečuje v súčasnosti 28 zamestnancov (vrátane prevádzkovo-technického personálu) v štruktúre zaradených do 4 útvarov:
 • útvar kultúrno - výchovnej činnosti a propagácie 541 22 09
 • útvar technickej prevádzky 541 46 70
 • hospodársko - správny útvar 541 20 29
 • útvar Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka 541 77 24
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.