Dnes je: 21. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Zita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Štatút mesta Prievidza

Štatút mesta Prievidza upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť mesta Prievidza /ďalej len mesta/, mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v meste.

Prvá hlava
Právne postavenie a územno-správne členenie mesta
Práva a povinnosti obyvateľov mesta


§ 1
Odsek 1


Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi.

Odsek 2


Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú sídlo alebo bydlisko na jeho území a taktiež s politickými stranami, politickými a záujmovými hnutiami a štátnymi orgánmi.

Odsek 3


Mesto vo veciach spoločného záujmu spolupracuje aj s okolitými obcami a mestami a svoje vzťahy vzájomne rieši na základe dohôd.

Odsek 4


Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Odsek 5


Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len prostredníctvom zákona.

Odsek 6


Právomoc mesta a orgánov jeho samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na území mesta bydlisko alebo sídlo alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe osobitných predpisov vyňaté.Kompletný dokument na stiahnutie tu ... (formát PDF)


Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.