Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ROZDIELY MEDZI SAMOSPRÁVOU A ŠTÁTNOU SPRÁVOU:
1. Samospráva :
 • samostatne, v zmysle platných právnych predpisov hospodári s vlastným majetkom i s majetkom, ktorý jej bol zverený
 • rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, súvisiace so správou obce a jej majetku
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet, ktorý verejne prezentuje a vedie o ňom diskusiu
 • obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu mesta a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • usmerňuje ekonomickú činnosť, vydáva záväzné stanoviská k ekonomickej i podnikateľskej činnosti mesta
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a verejnej zelene
Samosprávu vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:
 • orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo, primátor mesta)
 • hlasovania obyvateľov (miestne referendum)
 • verejných zhromaždení obyvateľov mesta
2. Štátna správa:
 • realizuje úlohy štátu prostredníctvom štátnych orgánov
 • rozhoduje o konkrétnych právnych vzťahoch, čím mocensky pôsobí na proces realizácie práva a usmerňuje ho vydávaním individuálnych aktov - rozhodnutí
 • prenáša úlohy štátu na mestá a obce zákonom a finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu úloh
 • rozhodovacia činnosť štátnej správy je presne určená zákonmi a inými právnymi predpismi
V nasledujúcej časti sa vám pokúsime priblížiť, ako samospráva v meste Prievidza funguje.

Na existenciu, rozvoj mesta a jeho činnosť pôsobia okrem nás, návštevníkov, štátneho, súkromného a neziskového sektora predovšetkým primátor, poslanci a úradníci, správnejšie zamestnanci mestského úradu (MsÚ). Kým primátora a poslancov (tak ako aj prezidenta a poslancov NR SR) volíme vo voľbách na obdobie 4 rokov, pracovníci MsÚ sú zamestnancami mesta a ich práca (podobne ako práca štátnych úradníkov) nesúvisí s dĺžkou volebného obdobia. Na čele MsÚ stojí prednosta. Je tiež zamestnancom mesta a do tejto pozície ho vymenúva i odvoláva už spomínaný predstaviteľ mesta - primátor.
Kým MsÚ spolu s primátorom sú výkonnými orgánmi (tak ako prezident a vláda), tak mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľským orgánom (podobne ako NR SR). MsZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov - v podmienkach mesta Prievidza je to 16 z celkového počtu 31 poslancov. Kým však NR SR schvaľuje zákony platné pre celú SR, MsZ prijíma nariadenia (alebo známe VZN - Všeobecne záväzné nariadenia), platné len pre naše mesto a tieto musia byť v súlade so zákonom.
Mestské výbory reprezentujú obyvateľov v príslušnej mestskej časti. Ich členmi sú všetci poslanci MsZ, ktorí boli v danej mestskej časti zvolení. Ďalšie orgány uvádzame v nasledujúcej schéme.

ORGANIZÁCIA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.