Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ORGANIZÁCIE ZALOŽENÉ MESTOM - Prievidza Invest, s.r.o.
Adresa:
Prievidza Invest, s.r.o.
Západná ulica 7
971 01 Prievidza

Kontakt:
Ing. arch. Milan Chmura - konateľ spoločnosti
č.t. 0902 916 780
Zlatica Kluchová - asistentka
č.t. 0902 916 781
e mail: pdinvest.office@prievidza.sk
www.pdinvest.sk

Spoločnsoť Prievidza, s.r.o. bola založená mestom Prievidza za účelom prípravy a realizácie Priemyselnej zóny Prievidza západ

Hlavná činnosť:
 • riadenie a koordinovanie činností pri realizácii Priemyselnej zóny Prievidza západ I.
 • zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie na jednotlivé stavebné súbory pre PZ
 • spracovanie žiadostí, kompletizácia a spracovanie podkladov na začatie stavebného konania
 • obstaranie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu
 • kontrola dodržiavania podmienok uvedených v stavebnom povolení pri realizácii stavby
 • realizácia verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby, uzatvorenie realizačných zmlúv so zhotoviteľmi
 • kontrola vecnej a cenovej správnosti faktúr zhotoviteľa stavby v súlade s cenou dohodnutou v príslušnej realizačnej zmluve, ich včasné predkladanie na úhradu a sledovanie čerpania finančných prostriedkov
 • spolupráca s projektantmi jednotlivých odborných profesií pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektovým riešením
 • kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu
 • organizačné a obsahové zabezpečenie a vedenie kontrolných dní
 • príprava podkladov na predkolaudačné konanie, zabezpečenie dokumentácie na kolaudačné konanie
 • zastupovanie pri rokovaniach s MH SR, zahraničnými investormi a agentúrou SARIO
 • zabezpečenie ostatných potrebných činností a služieb v súvislosti s realizáciou PZ /napr. poradenské služby, právne, inžinierske, služby poradcu pre verejné obstarávanie a pod./
 • vykonanie záverečného vyúčtovania stavby
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.