Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

OBSAH

Úvod
Mesto Prievidza
Čo je to samospráva a štátna správa
Rozdiel medzi samosprávou a štátou správou
Kto je obyvateľ mesta a aké sú jeho práva a povinnosti

Orgány samosprávy

Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta
Mestská rada
Komisie mestského zastupiteľstva
Hlavný kontrolór mesta
Mestský úrad

Mestská polícia

Mestská polícia (MsP)

ORGANIZÁCIE

Zriadené mestom

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Domov dôchodcov

Založené mestom

Správa majetku mesta Prievidza
UNIPA, s.r.o.
Prievidza Invest, s.r.o.
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
BIC Prievidza spol. s r.o.
Harmónia n.o.

Zmluvný partner

TEZAS, spol. s r.o.

Záver

Mladý parlament

Prílohy

Zoznam VZN
Kontakty na zaujímavé inštitúcie
ZMLUVNÝ PARTNER - TEZAS, spol. s.r.o.
Adresa: Garážová č. 1, 971 01 Prievidza
Kontakty: sekretariát - 542 28 57
ústredňa - 542 28 13
fax - 542 61 17
tzv. Zelená linka - 542 38 73
verejná zeleň - 542 45 40, 542 28 53

Úradné hodiny: 6:30 - 14:30

Spoločnosť existuje ako súkromný subjekt (bez %-neho podielu mesta).

Na základe komisionárskej zmluvy s mestom spoločnosť TEZAS zabezpečuje nasledovný objem služieb: a) prevádzku a údržbu komunikácií, ich čistenie, zber odpadov zo smetných košov
 • cesty, chodníky, odstavné plochy, parkovacie plochy, dopravné značenia, príslušenstvá komunikácií (autobusové prístrešky MHD, fontány, umelecké diela,...)
 • zimná údržba miestnych komunikácií
 • zriaďovanie, údržba, obnova jednotného informačného systému mesta Prievidza
b) cintorínske služby
 • udržiavanie poriadku a čistoty v areáloch cintorínov, vrátane zberu odpadu zo smetných košov
 • údržba, opravy a rekonštrukcia zelene v areáloch cintorínov
 • údržba, oprava a čistenie chodníkov v areáloch cintorínov
 • pochovávanie osôb bez pozostalých
c) údržba a tvorba verejnej zelene
 • údržba zelene, parkov a ostatných verejných priestranstiev, slúžiacich na oddych a rekreáciu, kvetinových záhonov, trávnikov,...
 • prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcie detských ihrísk, pieskovísk a detských športových ihrísk
 • prevádzka a údržba vyhradenej zelene v areáli "Záhradníctvo TEZAS" a Okrasná škôlka
d) spoločné a ostatné obslužné činnosti
 • prevádzka a údržba lesného parku
 • prevádzka, údržba a opravy zariadení na odchyt a umiestnenie túlavých psov
e) nakladanie s komunálnym odpadom - tzv. Zelená linka 542 38 73 - dostanete odpovede na otázky týkajúce sa odpadového hospodárstva, poradia vám, ako sa zbaviť odpadu, ako triediť a ako kompostovať, pomôžu vám odstrániť veľkoobjemový odpad, poskytnú vám informácie o miestach pristavenia veľkoobjemových kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania, o zbere nebezpečných odpadov
 • zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov v zmysle platných VZN
 • oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov
 • zhodnocovanie odpadov
 • zabezpečenie zneškodňovania odpadov
 • prevádzkovanie skládky odpadov Ploštiny s výnimkou nebezpečných odpadov
 • zabezpečenie a rozmiestnenie dostatočného množstva zberných nádob
 • zabezpečenie priestoru - tzv. zberný dvor odpadov, kde verejnosť môže odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu
 • zabezpečenie prepravy a zberu objemných odpadov dvakrát do roka (rozmiestnením dohodnutého množstva veľkoobjemových kontajnerov na vopred určené miesta)
 • odvoz a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora
 • likvidácia nepovolených skládok
Činnosť spoločnosti je kontrolovaná konkrétnymi pracovníkmi mestského úradu v príslušných oblastiach.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.