Dnes je: 23. 09. 2023 | Meniny má/je sviatok: Zdenka

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa ( ďalej len držiteľ ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je držiteľom psa. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť Mestskému úradu, odboru daní, poplatkov, obchodu a služieb do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Ak daňovník neoznámi zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia. Po oznámení vzniku daňovej povinnosti mesto vyrubí daň platobným výmerom. Daňovník je povinný zaplatiť daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je určená takto:
 1. pes chovaný v bytovom dome (činžiaku): 37 eur / rok ( 1 114, 66 Sk )
 2. pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, chovateľské osady, areály firiem a pod.) 12 eur / rok ( 361,51 Sk )
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daň vyššiu ako 17 eur ( 512,14 Sk ) môže daňovník zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach a to I. splátku do 31.1. a II. splátku do 31.7. Pri platbe dane je dôležité uvádzať pridelený variabilný symbol z dôvodu správnej identifikácie platby.

Predmetom dane za psa nie je:
 1. pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
 2. pes umiestnený v útulku zvierat
 3. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím
Od dane za psa sa oslobodzujú:
 1. osamelo žijúca osoba vo veku 60 a viac rokov ( veková hranica sa počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia),
 2. osamelo žijúca osoba vo finančnej tiesni, ak jej príjem presahuje zákonom stanovené životné minimum najviac o 34 eur Sk ( 1 024,28 Sk ),
 3. osoba ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoby, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom maloletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 4. útvary policajného zboru SR,
 5. osoby, ktorých pes vykonáva záchranárske práce,
 6. osoby, ktorých pes slúži pre potreby mestskej polície.
Daň za psa sa znižuje:
 1. o 75 % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 67 eur (2 018,44 Sk ),
 2. o 50 % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 100 eur ( 3 012,60 Sk ),
 3. o 25 % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 133 eur ( 4 006,76 Sk ),
 4. o 25 % osobe, ktorá preukáže potvrdením, že pes pochádza z útulku v Prievidzi,
 5. jednorazovo o 10 eur (301,26 Sk ) v zdaňovacom období, v ktorom daňovník preukáže najneskôr v termíne do 31.1., že pes, ktorý je predmetom dane bol označený čipom,
 6. o 25 % osobe, ktorá preukáže potvrdením z útulku, že pes, ktorý je predmetom dane pochádza z Útulku zvierat v Prievidzi.
Oslobodenie od dane podľa bodu 1) až 3) a zníženie dane podľa bodu 1) až 4) sa môže uplatniť len na jedného psa a nevzťahuje sa na nebezpečných psov. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je daňovník povinný si uplatniť do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom si daňovník chce uplatniť tento nárok.

Poznámka: Pri peňažných hodnotách v eur je v zátvorke uvedený informatívny prepočet na slovenské koruny podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2023     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.