Dnes je: 22. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Slavomír

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

PSY V MESTE

PRIESTUPKY A POKUTYSekciu aktualizujeme ... Podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza

Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
 • Neprihlási psa do evidencie: pokuta do 165 €
 • Umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 odsek 1 a 2 VZN č. 66/2002: pokuta do 165 €
  Podľa § 4 odsek 1 VZN č. 66/2002: Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
  Podľa § 4 odsek 2 VZN č. 66/2002: Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
 • Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi: pokuta do 165 €
 • Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky: pokuta do 165 €
 • Neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny: pokuta do 165 €
 • Nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených: pokuta do 165 €
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
 • Neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol: pokuta do 165 €
 • Nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá: pokuta do 165 €
 • Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi: pokuta do 165 €
 • Evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa: pokuta do 65 €
 • Nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa: pokuta do 65 €
 • Neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo: pokuta do 65 €
Zakazuje sa vodiť psov:
 • na cintoríny
 • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk
 • na kúpaliská
 • na plochy reprezentačnej verejnej zelene
 • do areálov zdravotníckych zariadení
 • do areálov školských zariadení
Kontrolu dodržiavania VZN 66/2002 a príslušného zákona sú oprávnení vykonávať- Mestská polícia Prievidza, príslušný odborný útvar Mestského úradu v Prievidzi a osoby poverené primátorom mesta Prievidza.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.