Dnes je: 22. 02. 2024 | Meniny má/je sviatok: Etela

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SPRAVODAJSTVO
Január 2009
Február 2009
Marec 2009
Apríl 2009
Máj 2009
Jún 2009
Júl 2009
August 2009
September 2009
Október 2009
November 2009
December 2009
ARCHÍV
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Spravodajstvo
Z rokovania mestského zastupiteľstva: aj rok 2010 bude v znamení úspor

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva sa nieslo v znamení schvaľovania najdôležitejšieho materiálu roka – rozpočtu mesta na budúci rok ako aj na roky 2011 a 2012. Poslanci zároveň schvaľovali aj rozpočty organizácií zriadených mestom – Kultúrneho a spoločenského strediska a Zariadenia pre seniorov. Týmto bodom rokovania však predchádzala správa SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov v mestskej hromadnej doprave za obdobie od januára až do konca októbra 2009. Ako v správe skonštatoval dopravný riaditeľ SAD Pavel Pařízek, v sledovanom období spoločnosť zaznamenala v mestskej hromadnej doprave nižšie tržby, spôsobené menším počtom cestujúcich ako aj zvýšeným počtom čipových cestovných kariet, ktoré sú lacnejšie ako klasické cestovné lístky. Aj napriek tomuto konštatovaniu však SAD na MHD nezaznamenáva nedoplatok a príspevok mesta na tento účel postačuje. Vedúca odboru daní a poplatkov mestského úradu Ľudmila Richterová predložila poslancom na schválenie návrhy dvoch doplnkov – doplnku č. 5 k VZN mesta č. 85/2005 o miestnych daniach a doplnku č. 4 k VZN mesta č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri tomto doplnku je nevyhnutné spomenúť, že sa posúva termín prvej splátky z 30. apríla na 30. mája z dôvodu vytvorenia časového priestoru pre spracovanie platobných výmerov a ich prípravu na doručovanie, dopĺňa sa obmedzenie pre odpustenie poplatku z titulu hmotnej núdze a pobytu v zahraničí u tých poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za predchádzajúce obdobie. To znamená, že ak má poplatník nedoplatok, mesto mu neposkytne žiadnu úľavu. Ďalej sa v zmysle uvedeného doplnku určuje termín, do ktorého môžu poplatníci v príslušnom roku podávať žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku, pričom tento termín je zhodný so splatnosťou poslednej splátky. Doplnok napokon upresňuje, za akých podmienok môže mesto poskytnúť úľavu poplatníkom, ktorí sa určité obdobie nezdržiavajú v meste. Obidva schválené doplnky nadobudnú účinnosť 1. januára 2010. Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Rudolf Kollár predložil poslancom návrh doplnku č. 1 k VZN mesta č.102/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov, návrh druhej úpravy rozpočtu zariadenia za rok 2009 a návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov na roky 2010, 2011 a 2012. Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na roky 2010, 2011 a 2012 predložil poslaneckému zboru jeho riaditeľ Peter Paulík. Všetky predkladané materiály poslanci schválili, v plnom znení ich nájdete na stránke www.prievidza.sk v sekcii Samospráva, časti Mestské zastupiteľstvo. Ako vo svojom komentári k predkladanému materiálu skonštatoval riaditeľ KaSS Peter Paulík, aj napriek tomu, že príspevok z mesta na rok 2010 bude približne o polovicu nižší, ako v roku 2009 (v roku 2009 predstavoval cca 371 tis. eur), okrem obmedzenia niektorých činností (pobočky mestskej knižnice budú pracovať len v jednej zmene, kluby dôchodcov v mestských častiach nebudú z dôvodov úsporných opatrení na kúrení v zime zasadať a pod.), činnosť Kultúrneho a spoločenského strediska nebude v jeho základnom poslaní obmedzená. Už najbližšie sa KaSS podpíše pod organizáciu mikulášskych a vianočných podujatí v meste, ktorých súčasťou bude viacero kultúrnych vystúpení a programov. Zmeny však budú v posledný deň roka, keď sa tentoraz nebude na námestí konať Silvestrovská zabíjačka a aj silvestrovský program, organizovaný v minulosti počas celého posledného dňa v roku, bude tentoraz skromnejší. Mesto pri jeho organizovaní využije aj ponuku súkromného investora – Terasy Radeva Radoslava Hanzela.
Vedúca ekonomického odboru mestského úradu Katarína Bašková predložila poslancom návrh programového rozpočtu mesta na rok 2010 a na roky 2011 a 2012. Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 poslanci schválili ako vyrovnaný s tým, že v príjmovej a výdavkovej časti bude predstavovať 28 mil. 326 605 eur (853,3 mil. Sk). Ako predkladateľka skonštatovala, návrh rozpočtu ako vyrovnaného sa podarilo dosiahnuť za cenu mnohých ústupkov, napr. potreba spoločnosti TEZAS bude v budúcom roku pokrytá na 90 %, spoločnosti Unipa, spravujúcej športoviská a verejné osvetlenie na 64 %, spoločnosti Prievidza Invest na 40 %, SAD Prievidza na 83 % a transfer na City arenu (športovú halu) je pokrytý na 79 %. Rozpočet v konečnej podobe ovplyvnil nižší príjem z podielovej dane a takisto aj nižší príjem z predpokladaného predaja majetku mesta. V rozpočte na rok 2010 nie je plánované čerpanie žiadneho úveru. Vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú naplánované žiadne kapitálové výdavky s výnimkou grantov, výdavkovú časť budú predstavovať len bežné výdavky. (Celkovú bilanciu programového rozpočtu mesta na rok 2010 v jeho príjmovej i výdavkovej časti nájdete na stránke mesta www.prievidza.sk). V schválenom návrhu programového rozpočtu je premietnutý aj návrh úpravy mestskou radou, ktorá odporučila zvýšiť výdavky rozpočtu v časti podielová daň o 200 tis. eur a to pre oblasť školstva, ktoré je dlhodobo poddimenzované, o 100 tis. eur, v oblasti grantového programu pre mládežnícky šport vo výške 90 tis. eur a v sociálnej oblasti pre Zariadenie pre seniorov vo výške 10 tis. eur. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2011 a 2012, ktoré boli tiež súčasťou predkladaného materiálu, nie sú pre poslancov v tomto období záväzné, preto tieto materiály len zobrali na vedomie.
V rámci ďalšieho programu rokovania poslanci schválili predkladaný návrh na výstavbu nájomných bytov v lokalite sídliska Necpaly na Gazdovskej ulici. Od výstavby štyroch bytoviek v tejto časti mesta z dôvodu hospodárskej krízy odstúpila súkromná spoločnosť HANT BA, a.s. z Považského Podhradia. Mesto preto chce využiť možnosť požiadať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a taktiež o nenávratnú dotáciu z Ministerstva výstavby SR, z ktorej by mali byť financované aj inžinierske siete a postaviť tri bytové domy so 66 nájomnými dvoj a trojizbovými bytmi, po ktorých je medzi žiadateľmi v Prievidzi veľký dopyt, pretože ide o kategóriu bytov pre mladé rodiny so štandardným vybavením. Poslanci schválili aj tri žiadosti o zriadenie vecných bremien a majetkoprávne vyporiadanie a prerokovali deväť žiadostí o kúpu nehnuteľného majetku. Z dôvodu nedostatku finančných problémov zamietli dve žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
V rámci diskusie pre obyvateľov azda najviac rezonovala diskusia o podpore športových klubov v meste Prievidza. Keďže mesto vo svojom rozpočte na rok 2010 nemá dostatok finančných prostriedkov na činnosť športových klubov, ale bude finančne podporovať len mládežnícky šport, do diskusie sa zapojili zástupcovia troch najväčších a najmasovejších športov – hokeja, futbalu a basketbalu, ktorí vyjadrili nad týmto stavom poľutovanie s prognózou možného zániku jednotlivých športov, ktoré majú v Prievidzi svoju dlhoročnú tradíciu. Do diskusie sa zapojili aj obyvatelia Zariadenia pre seniorov na Ul. Okáľa v Prievidzi, ktorí na jednej strane kriticky vnímajú neustále sa zvyšujúce ceny za služby v zariadení a ďalší, ktoré kroky vedenia plne podporujú a schvaľujú. Zástupkyňa občianskeho združenia Mladý parlament informovala vedenie mesta i poslancov MsZ o aktuálnej činnosti Mladého parlamentu i o pripravovanom stretnutí jeho zástupcov s primátorom mesta, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra t.r.
Po interpeláciách poslancov primátor mesta Ján Bodnár poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil rokovanie mestského zastupiteľstva za skončené. Na poslednom tohtoročnom riadnom rokovaní sa poslanci zídu v utorok 15. decembra 2009.Zverejnené: 25. 11. 2009
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.